Arama
Son Haberler
Muhtar seçimi
01/04/2014 17:32
Meclis Kararı - 18.01.2013
20/03/2014 14:11
Tüm haberler
Galeri

Meclis Kararı - 18.01.2013

  • 20/03/2014 14:11
Çatalca İlçesi, Hallaçlı Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları.

Meclis Kararları

Karar Özeti:

Çatalca İlçesi, Hallaçlı Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları.

Karar Tarihi:

18.01.2013

Karar No:

172

Dosya No:

172

Karar

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/12/2012 gün ve BN:16681 sayılı yazısında; 

İlgi:

a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2007 gün ve 2008 sayılı kararı,
b)İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2011 tarih M.34.0.İBB.5.01.09.09.00.02.310.01.02/484273  sayılı yazısı.
c) İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 13.03.2012 tarih ve B.12.4.İLM.0.34.             01.00/235-06-01/21634-5390 sayılı  yazısı. 
d) 12/03/2012 gün ve 2410 sayılı Başkanlık Makamı’na yazımız,
e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2012 gün ve 758 sayılı kararı.
f) 08.08.2012 gün ve 867433 sayılı dağıtım yazımız.
g)İlgililerinin Yazı İşleri Müdürlüğünde 170374, 170320, 170345, 170261, 170266,170248, 170218, 170293, 170376, 170312, 170301, 170280, 170268, 170275, 170281, 170314, 170324, 170235, 170260 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçeleri.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararı ile tadilen uygun bulunan, Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 03/07/2012 tarihinde tadilen onanmış olup, ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılarak 31.08.2012-01.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İTİRAZ KONUSU
03/07/2012 t.t.li Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde gelen ilgi  (g)  dilekçeler ile Tarımsal Niteliği Korunacak Alan lejantında kalan parsellerin tamamının konut alanına alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU
Söz konusu parsellerin mülkiyet bilgilerine ilişkin; itiraz dilekçelerinin ekinde ibraz edilen tapu belgeleri baz alınmış olup, yazımız ekinde “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda yer almaktadır.

PLAN SÜRECİ
22.08.2006 t.t.li 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda çalışmalarına başlanan Hallaçlı Köyü nazım İmar Planı teklifi karar alınmak üzere ilgi (d) Başkanlık Katına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararı ile “Çatalca İlçesi, Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından plan notlarında yer alan kişi başına inşaat alanı miktarının 45 m2 olarak düzenlenmesi…” şeklinde tadilen uygun bulunarak 03/07/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 31.08.2012-01.10.2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU
03/07/2012 t.t.li Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda itiraza konu olan parsellerin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki durumları yazımız eki “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda yer almaktadır. İtiraza konu parseller “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”  lejantında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve  SONUÇ
İlgililerin ilgi (g)’de yer alan dilekçelerinde tarımsal niteliği korunacak alanlarda  kalan parsellerin tarımsal niteliği korunacak alan lejantından çıkarılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.
Çatalca ilçesi Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; 15.06.2009 t.t.li 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) kurum görüşü ve İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgi (c) kurum görüşü doğrultusunda; planlama alanının bulunduğu konuma ve sahip olduğu doğal yapıya uygun olarak, tarım alanları, diğer doğal kaynakların korunması ve planlama alanı yerleşilebilirlik kriterleri çerçevesinde belirlenen genel ilkeler kapsamında gelişme-koruma dengesi olan sürdürülebilirlik çerçevesinde gerekli teknik, sosyal, rekreasyon, eğitim vb. donatı alanlarının ayrılması amacıyla hazırlanmıştır. 
İtiraza konu olan parseller 1/5000 ölçekli planda, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilgi (c) görüşü doğrultusunda, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” lejantında kalmakta olup; konut alanına alınmalarına ilişkin talep İstanbul İl  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kurum görüşüne,  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa ve planın ana ilkelerine aykırı nitelik taşımaktadır.
Ayrıca 1/5000 ölçekli planın plan notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler bölümünün plan notlarının Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin yapılaşma şartlarını düzenleyen 26. maddesinde, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda Meri 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre  Düzeni  Planında  "Tarımsal  Niteliği  Korunacak  Alanlar" a  ilişkin  hükümler  geçerlidir.” denilmekte olup taleplerin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.  ” denilerek. 
Hallaçlı Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süreci içinde yapılan 19 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Hallaçlı Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup, söz konusu itirazlar plan kararlarına aykırı nitelik taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 18 Ocak 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Kaynak:

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/MeclisKarari.aspx?KararID=26194